Personas datu apstrādes pamatprincipi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Saskaņā ar 2020. gada 9. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – Noteikumi), pasākumos, kas tiek rīkoti muzejā, bibliotēkā, kultūras centrā, izstāžu zālē, brīvdabas estrādē, teātra ēkā, koncertzālē, kinoteātrī un ar minētajām vietām saistītajā ārtelpā, ja pasākuma laikā apmeklētāji atrodas fiksētās, personalizētās sēdvietās, šajos pasākumos blakus sēdvietās var atrasties ne vairāk kā divas personas, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi, un ne vairāk kā četras personas, kas ir vienas mājsaimniecības locekļi. Starp katrām blakus esošajām - attiecīgi divām vai četrām sēdvietām - tiek nodrošināta viena metra distance vai aizsargbarjera. Pametot sēdvietu, persona ievēro divu metru distancēšanās nosacījumus.

Saskaņā ar minētajiem noteikumiem, lai nodrošinātu personu veselības stāvokļa uzraudzību un apzinātu kontaktpersonas, atbilstoši iespējām uzskaita publisko pakalpojumu saņēmējus.

Pamatojoties uz minēto, iegādājoties biļetes uz fiksētajām, personalizētajām sēdvietām, SIA “Biļešu paradīze” ir tiesīga iegūt un nodot pasākumu rīkotājiem apmeklētāju vārdu, uzvārdu un kontakttālruni (turpmāk – Personas dati). Papildus ieteicams norādīt e-pasta adresi, bet šo datu sniegšana ir brīvprātīga.

Biļešu pircējam, kurš norāda apmeklētāju datus, ir pienākums informēt apmeklētājus, ka apmeklētāja tālruņa numurs var tikt izmantots, lai informētu apmeklētāju par atceltajiem un pārceltajiem pasākumiem (ar mērķi Covid-19 apstākļos samazināt personu nevajadzīgu pārvietošanos un drūzmēšanos atceltu pasākumu gadījumos).

Personas dati tiks glabāti tik ilgi, līdz zudīs nepieciešamība šos datus saglabāt, bet ne ilgāk, kā spēkā esošajos normatīvajos aktos vai SPKC noteiktajos termiņos.

Minēto Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Regulas 6. panta 1. punkta e. apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

SIA “Biļešu paradīze” ir uzskatāma par minēto Personas datu apstrādātāju, nevis pārzini, līdz ar to, sīkāku informāciju par Personas datu apstrādi Jūs varat saņemt pie konkrētā pasākuma rīkotāja.

Ņemot vērā, ka Covid-19 saistītais tiesiskais regulējums tiek mainīts ļoti bieži, tad lūdzam sekot līdzi normatīvo aktu izmaiņām, bet no savas puses apņemamies regulāri aktualizēt šeit publicētos, ar Covid-19 saistītos datu apstrādes principus.

Vispārīgie datu apstrādes principi pieejami šeit: https://www.bilesuparadize.lv/lv/privacy-policy.