INFORMĀCIJA PAR SĪKDATŅU IZMANTOŠANU

Turpmāk skaidrots, kā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Biļešu paradīze”, reģ. Nr.: 40003394937, juridiskā adrese: Duntes iela 3, Rīga, LV-1013, e-pasts: [email protected] (turpmāk – Biļešu Paradīze) savā interneta vietnē www.bilesuparadize.lv izmanto sīkdatnes (cookies).

 

1. KAS IR SĪKDATNES UN KĀ TĀS DARBOJAS?

Sīkdatnes ir neliela izmēra faili, ko uz interneta vietnes apmeklētāja galiekārtu (piemēram, datoru, mobilo tālruni) nosūta apmeklētās interneta vietnes. Sīkdatnes tiek saglabātas interneta pārlūkprogrammas (piemēram, Internet Explorer, Firefox) datņu direktorijā interneta vietnes apmeklētāja galiekārtas cietajā diskā. Nākamajā reizē, kad interneta vietnes apmeklētājs apmeklē to pašu interneta vietni, interneta pārlūkprogramma lasa sīkdatni un nodod informāciju atpakaļ interneta vietnei vai elementam, kas sākotnēji iestatīja sīkdatni. Sīkdatnes nekādā veidā nerada apdraudējumu interneta vietnes apmeklētāja datoram.

 

2. KĀDAS SĪKDATNES BIĻEŠU PARADĪZE IZMANTO UN KAPĒC?

Lai uzlabotu interneta vietņu funkcionalitāti un atvieglotu interneta vietņu lietošanu, interneta vietnēs tiek izmantoti šādi sīkdatņu veidi:

Sīkdatne

Sīkdatnes izvietošanas nolūks

Glabāšanas ilgums

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Garantijas datu nodošanai uz valstīm ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskā zonas valstīm.

api_session

Web lapas pieprasījums

Sesijas

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts jeb  datu apstrāde veikta pēc datu subjekta pieprasījuma un ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu

Dati netiek nosūtīti

_cfwaitingroom

Sīkdatne, kas nodrošina mājas lapas aizsardzību pret kiberuzbrukumiem, piem. Ddos.

5 minūtes

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)  un f) apakšpunkts jeb  datu apstrāde veikta pēc datu subjekta pieprasījuma saņemt drošu pakalpojumu un lai nodrošinātu sīkdatnes efektivitāti, salīdzinot pieprasījumu datus.

Dati netiek nosūtīti

d+ (e.g. 1234, 563534, 345345)

Sīkdatne, kas nodrošina mājas lapas aizsardzību pret kiberuzbrukumiem, piem. Ddos.

10 minūtes

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)  un f) apakšpunkts jeb  datu apstrāde veikta pēc datu subjekta pieprasījuma saņemt drošu pakalpojumu un lai nodrošinātu sīkdatnes efektivitāti, salīdzinot pieprasījumu datus.

Dati netiek nosūtīti

cookies_control_consent

Web lapas pieprasījums

1 gads

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts jeb  datu apstrāde veikta pēc datu subjekta pieprasījum un ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu

Dati netiek nosūtīti

_grecaptcha

Sīkdatne, kas nodrošina mājas lapas aizsardzību pret kiberuzbrukumiem, piem. Ddos, analīzējot saņemtos pieprasījumus.

Sesijas

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts jeb  datu apstrāde veikta pēc datu subjekta pieprasījum un ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu

Dati netiek nosūtīti

cookie_control_enabled_cookies

Web lapas pieprasījums

1 gads

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts jeb  datu apstrāde veikta pēc datu subjekta pieprasījum un ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu

Dati netiek nosūtīti

_ga_*

Mājas lapas apmeklējuma analīze

1 gads

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts jeb   datu subjekta piekrišana.

Saskaņā ar sadarbības līgumu ar Google inc.

_gcl_au

Mājas lapas apmeklējuma analīze

90 dienas

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts jeb   datu subjekta piekrišana.

Saskaņā ar sadarbības līgumu ar Google inc.

_gid

Mājas lapas apmeklējuma analīze

1 diena

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts jeb   datu subjekta piekrišana.

Saskaņā ar sadarbības līgumu ar Google inc.

Gtest

Mājas lapas apmeklējuma analīze

7 dienas

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts jeb   datu subjekta piekrišana.

Dati netiek nosūtīti

grtb_hc_data_redir_xnjrkiktyj

Mājas lapas apmeklējuma analīze

7 dienas

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts jeb   datu subjekta piekrišana.

Dati netiek nosūtīti

Gdyn/_gfp_64b

Mājas lapas apmeklējuma analīze

1 gads

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts jeb   datu subjekta piekrišana.

Dati netiek nosūtīti

_ga

Mājas lapas apmeklējuma analīze

1 gads

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts jeb   datu subjekta piekrišana.

Saskaņā ar sadarbības līgumu ar Google inc.

_fbp

Mājas lapas apmeklējuma analīze

3 mēneši

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts jeb   datu subjekta piekrišana.

Saskaņā ar sadarbības līgumu ar Meta

_fbc

Mājas lapas apmeklējuma analīze

2 gadi

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts jeb   datu subjekta piekrišana.

Saskaņā ar sadarbības līgumu ar Meta

 

3. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS ATTIECĪBĀ UZ TĀ PERSONAS DATU APSTRĀDI

3.1. Kā tiks informēts Datu subjekts par viņa personas datu apstrādi?

Datu subjekts par šajā paziņojumā norādītajām personas datu apstrādēm tiek informēts, izmantojot daudzlīmeņu pieeju, kurā ietilpst tādas metodes kā šī paziņojums vai tā daļas izvietošana Pārziņa tīmekļa vietnē www.bilesuparadize.lv un sīkdatņu pārvaldības rīkā, kā arī atsevišķos gadījumos informācija tiks sniegta uzlēcošu paziņojumu vai citā veidā.

3.2. Tiesības piekļūt personas datiem

Saskaņā ar Regulas noteikumiem, datu subjektam ir tiesības pieprasīt piekļuvi Pārziņa rīcībā esošajiem datu subjekta personas datiem un saņemt informāciju par to.

3.3. Tiesības pieprasīt labot datus

Ja datu subjekts uzskata, ka Pārziņa rīcībā esošā informācija ir novecojusi, neprecīza vai nepareiza, datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu labošanu. Lai nodrošinātu šajā punktā noteiktās tiesības, ievērojot tehnoloģiskās iespējas, aicinām Jūs izmantot Jūsu pārlūka un vai sīkdatņu pārvaldības rīka funkcionalitāti, proti, izdzēšot vēsturiskās izvēles un apstiprinot jaunas vai vērsties pie Pārziņa.

3.4. Tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu

Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu, vai iebilst pret apstrādi, ja persona uzskata, ka personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, vai tie vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un/vai apstrādāti (īstenojot principu “tiesības tikt aizmirstam"). Lai nodrošinātu šajā punktā noteiktās tiesības, ievērojot tehnoloģiskās iespējas, aicinām Jūs izmantot Jūsu pārlūka vai sīkdatņu pārvaldības rīka funkcionalitāti, proti, izdzēšot vēsturiskās izvēles un apstiprinot jaunas vai vēršoties pie pārziņa.

3.5. Tiesības dzēst personas datus

Pārzinis informē, ka datu subjekta personas dati nevar tikt dzēsti, ja personas datu apstrāde ir nepieciešama šādos gadījumos:

  • lai Pārzinis aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā, dzīvību un veselību;
  • lai Pārzinis vai trešā persona celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgās (tiesiskās) intereses;
  • datu apstrāde nepieciešama saskaņā ar Pārzinim saistošiem normatīvajiem aktiem.

3.6. Tiesības ierobežot personas datu apstrādi

Datu subjektam ir tiesības prasīt, lai Pārzinis ierobežotu datu subjekta personas datu apstrādi, ja pastāv kāds no šādiem apstākļiem:

  • datu subjekts apstrīd personas datu precizitāti – uz laiku, kurā Pārzinis pārbauda personas datu precizitāti;
  • apstrāde ir nelikumīga un datu subjekts iebilst pret personas datu dzēšanu un tās vietā pieprasa datu izmantošanas ierobežošanu;
  • Pārzinim personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami datu subjektam, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
  • datu subjekts ir iebildis pret apstrādi – uz laiku, kamēr tiek pārbaudīts, vai pārziņa leģitīmie iemesli nav svarīgāki par datu subjekta leģitīmajiem iemesliem.

Ja datu subjekta personas datu apstrāde ir ierobežota saskaņā ar iepriekš minēto, tad šādus personas datus apstrādā tikai ar datu subjekta piekrišanu (izņemot glabāšanu) vai tādēļ, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, vai, lai aizsargātu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības, vai svarīgas sabiedrības intereses. Pirms datu subjekta personas datu apstrādes ierobežojuma atcelšanas Pārzinis informē datu subjektu.

3.7. Tiesības iesniegt sūdzību

Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, ja tas uzskata, ka Pārzinis viņa personas datus ir apstrādājis prettiesiski. Pārzinis aicina vispirms vērsties pie tā, rakstot uz norādīto e-pasta adresi, lai operatīvi rastu situācijas risinājumu, ja datu subjekta  ieskatā, tā tiesības uz personas datu aizsardzību, ir pārkāptas.

3.8. Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja Pārzinis veic personas datu apstrādi, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, tad datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī piekrišanu atsaukt, izmantojot sīkdatņu pārvaldības risinājumu. Vēršam uzmanību, ka gadījumā, ja Jūs esat apmeklējis mūsu mājas lapu, izmantojot vairākas iekārtas, piekrišanas atsaukums būs spēka tikai uz tiem datiem, kas tiek apstrādāti konkrētajā iekārtā.

Pārzinis pēc atsaukuma saņemšanas datu subjekta datus nolūkam, attiecībā uz kuru saņemts piekrišanas atsaukums, turpmāk neapstrādās. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādi, kas ir veikta pirms piekrišanas atsaukuma.

 

4. DATU SUBJEKTA IESNIEGUMU, PIEPRASĪJUMU UN SŪDZĪBU PIEŅEMŠANA UN IZSKATĪŠANA

Ja datu subjektam ir kādi jautājumi, pieprasījumi, iebildumi vai sūdzības saistībā ar Pārziņa veikto personas datu apstrādi, datu subjekts var iesniegt Pārzinim pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu  izmantojot  šajā paziņojumā norādīto kontaktinformāciju. Ievērojot šajā paziņojumā minētos specifiskos personas datu apstrādes aspektus - papildus lūdzam informāciju, kas Pārzinim ļauj identificēt apstrādes, kas ir attiecināmas uz Jums kā datu subjektu. Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Regulas 11.panta nosacījumiem, pārzinim nav pienākums  ievākt un saglabāt informāciju, lai nodrošināt datu subjekta identifikāciju vai, ja datu saglabāšanas vienīgais iemesls ir, lai nodrošinātu datu subjektam tā tiesību realizāciju saskaņā ar Regulu.

Datu subjektam ir pienākums, cik vien iespējams, savā pieprasījumā precizēt laiku, vietu un citus apstākļus, kas palīdzētu izpildīt tā pieprasījumu. Ja objektīvu apstākļu dēļ un ievērojot Regulas 11.panta nosacījumus, tas nebūs iespējams, Pārzinis par to informēs.

 

5. KĀDUS PASĀKUMUS PĀRZINIS PIELIETO, LAI NODROŠINĀTU PERSONAS DATU AIZSARDZĪBU?

Pārzinis regulāri pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Pārzinis izmanto atbilstošas tehniskās un organizatoriskās sistēmas (piemēram, ikvienam darbiniekam ir piešķirtas individuālas pieejas tiesības informācijai, individuāli nosakot piekļuves tiesību apjomu). Vienlaicīgi, Pārzinis aicina arī mājas lapas apmeklētājus atbildīgi attiekties pret saviem personas datiem, un jau savās iekārtās izvēlēties uzstādījumus, kas ļauj nodrošināt Jūsu privātuma aizsardzību. Pie šādiem uzstādījumiem ir pieskaitāms arī aicinājums neizsekot mājas lapas vai aplikācijas. Par to, kā tas darbojas un kādas darbības ir veicamas, vairāk zemāk norādītajos avotos:

Personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas var radīt augstu risku datu subjekta tiesībām un brīvībām, Pārzinis paziņos par to datu subjektam, izmantojot tam pieejamo kontaktinformāciju (ja tas būs iespējams), vai arī informācija tiks publiskota Pārziņa tīmekļa vietnē www.bilesuparadize.lv vai Pārziņa administrētajos sociālajos tīklos, vai, citā veidā (piemēram, izmantojot mājas lapas apmeklētāju izveidotos profilus un tur pieejamo kontaktinformāciju).

 

6. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

Šis Paziņojums periodiski tiks pārskatīts un aktualizēts. Paziņojuma aktuālā redakcija stājas spēkā tajā norādītajā datumā. Paziņojuma aktuālā redakcija tiek izvietota tīmekļa vietnē www.bilesuparadize.lv, kā arī būs pieejama Sīkdatņu pārvaldības rīkā.