Pircēju datu pārzinis ir SIA "Biļešu paradīze”, reģ. Nr.: 40003394937, Duntes iela 3, Rīga, LV-1013, [email protected] (turpmāk tekstā Biļešu Paradīze).

Cienījamie Biļešu Paradīzes klienti, Jūsu personas datu apstrāde tiek veikta atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk – VDAR) prasībām un privātuma garam. Šajā paziņojumā ir izklāstīts, kā tiek veikta klientu, interneta vietnes apmeklētāju, kuru dati var nonākt Biļešu Paradīzes rīcībā mūsu īstenotās komercdarbības ietvaros, personas datu apstrāde.

KLIENTU DATI, KAS VAR NONĀKT BIĻEŠU PARADĪZES RĪCĪBĀ

 • Iegādājoties biļetes Biļešu Paradīzes interneta vietnē, no klienta ir nepieciešami šādi dati:
  • vārds, uzvārds
  • e-pasta adrese
  • telefona numurs
  • norēķina rekvizīti
 • Veicot biļešu rezervāciju, no klienta nepieciešami šādi dati:
  • vārds, uzvārds
  • e-pasta adrese
  • telefona numurs
 • Lai atvieglotu biļešu iegādes procesu un piekrišanas gadījumā saņemtu jaunāko informāciju, kā arī speciālus piedāvājumus par pasākumiem, veicot reģistrāciju Biļešu Paradīzes interneta vietnē, ir nepieciešami šādi dati:
  • vārds, uzvārds
  • e-pasta adrese
  • telefona numurs
 • Iegādājoties biļetes ar piegādi un/vai veicot maksājumus ar pārskaitījumu, ir nepieciešami šādi dati:
  • vārds, uzvārds
  • e-pasta adrese
  • telefona numurs
  • pasta piegādes adrese
  • norēķina rekvizīti

1. BIĻEŠU PARADĪZES VEIKTĀS PERSONAS DATU APSTRĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

Biļešu Paradīze pieņem, ka pirms tīmekļa vietnes bilesuparadize.lv izmantošanas un, kļūstot par reģistrētu Biļešu Paradīzes lietotāju, jūs esat izlasījis/-usi šo paziņojumu un esat akceptējis/-usi tajā ietvertos noteikumus. Šī ir aktuālā paziņojuma redakcija. Biļešu Paradīze patur sev tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo paziņojumu.

Šajā paziņojumā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi.

Papildus šiem noteikumiem ir iespējams iepazīties ar sekojošiem interneta vietnes izmantošanas un personas datu apstrādes nosacījumiem:

Apzināmies, ka personas dati ir jūsu vērtība, tāpēc tie tiek apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par Biļešu Paradīzes rīcībā esošo jūsu personas datu drošību.

2. KĀDIEM NOLŪKIEM TIEK APSTRĀDĀTI JŪSU PERSONAS DATI UN KĀDS IR PERSONAS DATU APSTRĀDES JURIDISKAIS PAMATS?

Jūsu personas dati tiek apstrādāti tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem nolūkiem, tai skaitā:

 • Pakalpojumu uzsākšanai un sniegšanai, kā arī noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

  • Līguma noslēgšana ar datu subjektu un tā izpilde (VDAR 6. panta pirmās daļas b punkts);
  • Juridiska pienākumu izpilde (VDAR 6. panta pirmās daļas c punkts);
  • Pārziņa leģitīmās intereses (VDAR 6. panta pirmās daļas f punkts), jūs kā klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas identificēšana, saziņas nodrošināšana ar jums.
 • Normatīvajos aktos noteikto prasību par pakalpojumu sniegšanu izpilde un/vai citos normatīvajos aktos noteikto prasību izpilde

Šī nolūka ietvaros mums ir nepieciešams izpildīt regulējošo normatīvo aktu prasības, kā grāmatvedības likuma prasības, arhīva likuma prasības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

  • Juridiska pienākumu izpilde (VDAR 6. panta pirmās daļas c punkts).
 • Mārketinga aktivitāšu nodrošināšanai

Šī nolūka ietvaros Biļešu Paradīzes klientiem, kas reģistrējušies sistēmā un apstiprinājuši savu piekrišanu informācijas saņemšanai e-pastā, var nosūtīt komerciālos paziņojumus par Biļešu Paradīzes tirdzniecības sistēmā pieejamajiem pasākumiem.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

  • Datu subjekta piekrišana (VDAR 6. panta pirmās daļas a punkts);
  • Līguma noslēgšana ar datu subjektu un tā izpilde (VDAR 6. panta pirmās daļas b punkts);
  • Pārziņa leģitīmo interešu (VDAR 6. panta pirmās daļas f punkts) un saziņas nodrošināšanai.
 • Pakalpojuma pienācīgas sniegšanas nodrošināšanai

Šī nolūka ietvaros ir nepieciešams veikt tehnisko sistēmu un IT infrastruktūras uzturēšanu un pilnveidošanu, tehnisku un organizatorisku risinājumu izmantošanu, kā ietvaros ir iespējams izmantot arī Jūsu personas datus (piemēram, izmantojot sīkdatnes) ar mērķi nodrošināt pienācīgu pakalpojumu sniegšanu.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

  • Pārziņa leģitīmās intereses (VDAR 6. panta pirmās daļas f punkts).

3. KAS VAR PIEKĻŪT JŪSU PERSONAS DATIEM?

Biļešu Paradīze veic attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu to, ka jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata jūsu personas datu apstrādei.

Jūsu personas datiem pēc nepieciešamības var piekļūt:

 • Limitēts skaits mūsu darbinieku ar autorizācijas tiesībām vai tieši pilnvarotās personas, kurām tas nepieciešams darba pienākumu izpildei;
 • Personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti, datu bāzes izstrādātājs/tehniskais uzturētājs, citas personas, kuras ir saistītas ar pārziņa pakalpojumu sniegšanu;
 • Valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktajos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās iestādes, pašvaldības, nodokļu pārvaldes, zvērināti tiesu izpildītāji.

4. KĀDUS SADARBĪBAS PARTNERUS PERSONAS DATU APSTRĀDĒ IZVĒLAMIES?

Biļešu Paradīze veic attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu jūsu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem. Mēs rūpīgi izvēlamies personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.

Šobrīd Biļešu Paradīze var sadarboties ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām:

 • Personas, kuras saistītas ar mūsu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu;
 • Ārpakalpojumu grāmatveži, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti;
 • Pasākumu producenti, teātru un koncertzāļu administrācijas, kases darbinieki.

5. VAI JŪSU PERSONAS DATI TIEK SŪTĪTI ĀRPUS EIROPAS SAVIENĪBAS (ES) VAI EIROPAS EKONOMISKĀS ZONAS (EEZ) VALSTĪM? 

Jūsu personas dati netiek nodoti valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

6. CIK ILGI TIEK GLABĀTI JŪSU PERSONAS DATI?

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām.

Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, tiek ņemtas vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspekti, jūsu norādījumi (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī Biļešu Paradīzes leģitīmās intereses. Ja jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, tie tiek dzēsti.

Zemāk norādīti izplatītākie personas datu glabāšanas termiņi:

 • Personas dati, kas nepieciešami līgumsaistību izpildei, tiek glabāti, līdz ir izpildīts līgums un citi glabāšanas termiņi (skat. zemāk);
 • Personas dati, kas jāuzglabā, lai izpildītu tiesību aktu prasības, tiek glabāti attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos, piemēram, likumā „Par grāmatvedību” ir noteikts, ka attaisnojuma dokumenti jāglabā līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai konstatētu katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekotu tā norisei, bet ne mazāk kā 5 gadus;
 • Dati, lai pierādītu savu saistību izpildi, tiek glabāti vispārējo prasības noilguma termiņu saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem prasījumu noilgumu termiņiem - 10 gadi Civillikumā, 3 gadi Komerclikumā - un citiem termiņiem, ņemot vērā arī Civilprocesa likumā noteiktos termiņus prasību celšanai.

7. KĀDAS IR JŪSU KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS SAISTĪBĀ AR JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDI?

 • Personas datu atjaunošana

Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus jūs esat sniedzis/-usi Biļešu Paradīzei, piemēram, izmaiņas personas kodā, saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņas gadījumā, lūdzam jūs sazināties ar mums un iesniegt aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos klientu personas datu apstrādes nolūkus.

 • Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos

Saskaņā ar VDAR noteikumiem jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kas ir Biļešu Paradīzes rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Uzņēmums ciena jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi), un, ja būs iespējams, tad attiecīgi labosim vai izdzēsīsim jūsu personas datus.

 • Jūs varat iegūt informāciju par Biļešu Paradīzei esošajiem jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības kādā no sekojošiem veidiem:
  • Iesniedzot attiecīgu iesniegumu klātienē un identificējot sevi Biļešu Paradīzes birojā: Duntes iela 3, Rīga, LV-1013, darba dienās no plkst. 10.00-16.00;
  • Iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to pa pastu uz sekojošu adresi: Duntes iela 3, Rīga, LV-1013;
  • Iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to uz e-pasta adresi [email protected], ieteicams parakstīt to ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot jūsu iesniegumu, tiks izvērtēts tā saturs un jūsu identificēšanas iespēja, un atkarībā no apstākļiem tiks paturēta iespēja lūgt jūsu papildu identificēšanu, lai nodrošinātu jūsu datu drošību un neizpaušanu trešajai personai.

Saņemot pieprasījumu par jūsu tiesību īstenošanu, Biļešu Paradīzei ir tiesības un pienākums pārliecināties par jūsu identitāti.

Jums nav tiesību saņemt informāciju, ja šo informāciju aizliegts izpaust saskaņā ar likumu nacionālās drošības, valsts aizsardzības, sabiedrības drošības, krimināltiesību jomā, kā arī nolūkā nodrošināt valsts finanšu intereses nodokļu lietās vai finanšu tirgus dalībnieku uzraudzību un makroekonomisko analīzi.

 • Piekrišanas atsaukšana

Ja jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz jūsu doto piekrišanu, jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un turpmāk jūsu personas dati, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam netiks apstrādāti. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmajām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.

Jūs varat iebilst jūsu personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde, kas balstīta uz leģitīmām interesēm, būtiski ietekmē jūsu pamattiesības un pamatbrīvības vai tiek izmantota mārketinga nolūkiem (piemēram, komerciālu paziņojumu sūtīšanai vai dalībai izlozēs).

8. KUR IESPĒJAMS IESNIEGT SŪDZĪBU SAISTĪBĀ AR JAUTĀJUMIEM PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI?

Ja jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar Biļešu Paradīzes veikto jūsu personas datu apstrādi, aicinām vispirms vērsties Biļešu Paradīzē.

Ja tomēr uzskatāt, ka Biļešu Paradīze nav spējusi savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu, un uzskatāt, ka Biļešu Paradīze pārkāpj jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas mājaslapā.

9. KĀPĒC JUMS IR JĀSNIEDZ SAVI PERSONAS DATI?

Galvenokārt, jūsu informācija tiek ievākta, lai izpildītu līguma saistības, ko Biļešu Paradīze ir uzņēmusies nolūkā izpildīt saistošos juridiskos pienākumus un īstenot savas leģitīmās intereses. Šajos gadījumos Biļešu Paradīzei noteiktas informācijas iegūšana ir nepieciešama attiecīgu nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var apdraudēt darījuma attiecību uzsākšanu vai līguma izpildi. Ja dati nav nepieciešami obligāti, bet to iesniegšana varētu palīdzēt uzlabot pakalpojumu vai piedāvāt jums izdevīgus līguma nosacījumus un/vai piedāvājumus, pie datu ievākšanas tiek norādīts, ka attiecīgo datu sniegšana ir brīvprātīga.

10. KĀ TIEK IEGŪTI JŪSU PERSONAS DATI?

Jūsu personas datus Biļešu Paradīze var iegūt kādā no sekojošiem veidiem:
 • Savstarpēja līguma slēgšanas procesā, iegūstot datus no jums nepastarpināti;
 • Ja līgums tiek slēgts ar trešo personu un tā ir norādījusi jūs kā kontaktpersonu;
 • No jums, ja jūs iesniegsiet kādus iesniegumus, e-pastus, zvanīsiet;
 • No jums, ja jūs pierakstāties Biļešu Paradīzes pakalpojumiem tiešsaistē;
 • No jums, ja veicat autorizāciju tīmekļa vietnē www.bilesuparadize.lv;
 • No jums, ja veicat pirkumus Biļešu Paradīzes tirdzniecības vietās klātienē un timekļa vietnē www.bilesuparadize.lv;
 • No jums, ja veicat biļešu rezervāciju;
 • Tīmekļa vietnē www.bilesuparadize.lv, izmantojot sīkdatnes (cookies).

11. VAI JŪSU PERSONAS DATI TIEK IZMANTOTI AUTOMATIZĒTU LĒMUMU PIEŅEMŠANĀ?

Automatizētu lēmumu pieņemšanā jūsu dati netiek izmantoti.