BIĻEŠU TIRDZNIECĪBAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
Spēkā no 2023. gada 18. augusta

Šie vispārējie noteikumi (turpmāk “Noteikumi”) attiecas uz SIA “Biļešu paradīze”, reģistrācijas Nr. 40003394937, adrese: Duntes iela 3, Rīga, LV-1013 (turpmāk “Tirgotājs”) un biļešu tirdzniecības veikala komerciālo lietotāju, kas ir pasākuma organizators vai tā pilnvarots pārstāvis (turpmāk “Pasūtītājs”). Tirgotājs un Pasūtītājs turpmāk katrs atsevišķi saukti “Puse”, kopā “Puses”.

1. Līguma noslēgšana
Pirms sadarbības uzsākšanas Tirgotājs un Pasūtītājs noslēdz līgumu (turpmāk “Līgums”), kurā vienojas par sadarbības noteikumiem.

2. Līguma priekšmets
Tirgotājs par samaksu Pasūtītāja uzdevumā veic Pasūtītāja rīkoto pasākumu (turpmāk "Pasākums") biļešu (turpmāk “Biļetes”) tirdzniecības un naudas līdzekļu administrēšanas pakalpojumus (turpmāk “Pakalpojums”) saskaņā ar Noteikumos minētajiem nosacījumiem Tirgotāja Tirdzniecības vietās un interneta vietnē www.bilesuparadize.lv. 

3. Tirgotāja kā Pakalpojuma sniedzēja pienākumi un tiesības
3.1. Tirgotājs saskaņā ar starp Tirgotāju un Pasūtītāju noslēgto Līgumu tirgo Biļetes uz Pasākumiem Tirgotāja interneta vietnē www.bilesuparadize.lv un Tirdzniecības vietās. 
3.2. Tirdzniecības vietas, to adreses un darba laiki ir publicēti Tirgotāja interneta vietnē www.bilesuparadize.lv sadaļā „Tirdzniecības vietas”.
3.3. Tirgotājs Pakalpojuma sniegšanas laikā nodrošina Pasūtītājam pieeju Tirgotāja Biļešu sistēmas administrācijas portālam (interneta adrese: https://admin.bilesuparadize.lv) (turpmāk “Tirgotāja sistēma”), kas nodrošina pieeju pārdošanas datiem tiešsaistes režīmā.
3.4. Pēc Pasūtītāja Pasākuma norises Tirgotāja sistēmā tiek izveidota atskaite, kura atspoguļo visus būtiskākos Pasākuma tirdzniecības datus (turpmāk “Atskaite”).
3.5. Tirgotājs ir atbildīgs par Biļešu tirdzniecības tehniski korektu norisi un Atskaites datu pareizību.
3.6. Tirgotājs apņemas segt visus ar naudas plūsmas administrēšanu saistītos izdevumus līdz brīdim, kad Līgumam atbilstoša  naudas summa ir kreditēta Pasūtītāja kontā.
3.7. Tirgotājs veic sistemātisku komercdarbību atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.
3.8. Ja Pasūtītāja rīkots Pasākums tiek atcelts, pārcelts, Tirgotājs apņemas organizēt Biļešu atpirkšanu no Patērētājiem. Par Biļešu atpirkšanas kārtību un izmaksām Puses vienojas atsevišķi.
3.9. Ja Pasūtītājs informē Tirgotāju par Pasākuma atcelšanu vai pārcelšanu, Tirgotājs ir tiesīgs nekavējoties apturēt Biļešu tirdzniecību uz konkrēto Pasākumu. 
3.10. Tirgotājs, saņemot sūdzību, izskata to un atbild Pasūtītājam, kas ir iesniedzis sūdzību piecu darba dienu laikā.
3.11. Tirgotājs vienojas ar Pasūtītāju par ranžējuma piemērošanu Pasākumu Biļešu tirdzniecības reklāmām Tirgotāja interneta vietnē www.bilesuparadize.lv saskaņā ar Reklāmas Cenrādi un Reklāmas Pozīcijas Aprakstu. Galvenie parametri, pēc kuriem tiek noteikts ranžējums ir (i) reklāmas cena (jo augstāka reklāmas cena, jo Pasākumu Biļešu tirdzniecības reklāmas ir redzamas Tirgotāja interneta vietnē www.bilesuparadize.lv sākuma lapās un augstāk izkārtotā sadaļā), (ii) Pasākuma biļešu ievietošanas tirdzniecībā laiks (pēdējo ievietoto Pasākumu Biļešu tirdzniecības reklāmas tiek izvietotas sākuma lapās un augstākā sadaļā), un (iii) nejaušības princips.

4. Pasūtītāja kā Pakalpojuma pasūtītāja un saņēmēja pienākumi un tiesības
4.1. Pasūtītājs ne vēlāk kā divas darba dienas pirms tirdzniecības uzsākšanas iesniedz Tirgotājam Biļešu tirdzniecības cenu plānu, tirdzniecības grafiku un visus ar Pasākumu saistītos materiālus (aprakstus, attēlus utt.).
4.2. Pasūtītājs Pasākuma reklāmas kampaņas ietvaros informē klientus par Biļešu izplatīšanas vietām, lietojot Tirgotāja  nosaukumu „Biļešu Paradīze”. 
4.3. Pasūtītājam ir tiesības mainīt Biļešu pārdošanas kārtību reklāmas akciju laikā vai citu iemeslu dēļ, par to informējot Tirgotāju ne vēlāk kā divas darba dienas līdz nepieciešamo izmaiņu realizācijai.
4.4. Pasūtītājs ir atbildīgs par Tirgotāja sistēmas lietošanu. 
4.5. Pēc Pasākuma norises Pasūtītājs nosūta elektronisku rēķinu Tirgotājam uz e-pastu [email protected].
4.6. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Tirgotāja darbību, sekojot pārdošanas datiem Tirgotāja sistēmā, tajā skaitā jebkurā laikā piekļūt Atskaitei.
4.7. Pasūtītāja pienākums ir nekavējoties informēt Tirgotāju par Pasākuma nenotikšanu paredzētajā laikā un/vai vietā un par Pasākuma nenotikšanas un/vai pārcelšanas iemesliem. Pasākuma norises laika un/vai vietas maiņa (pārcelšana) ir uzskatāma par tā atcelšanu.
4.8. Ja Pasākums tiek atcelts, Pasūtītājs apņemas ar Tirgotāja starpniecību veikt iegādāto Biļešu atpirkšanu no Patērētājiem. Pasūtītājs ir atbildīgs par paziņojumu sniegšanu tajos pašos informācijas kanālos, kuri tika izmantoti Pasākuma reklamēšanai. Pasūtītājam nav tiesību nekādā veidā norādīt, ka par Pasākuma atcelšanu varētu būt atbildīgs Tirgotājs.
4.9. Ja Tirgotājs ir pārskaitījis avansu par atcelto vai pārcelto pasākumu, tad Pasūtītāja pienākums ir atmaksāt saņemto avansu 2 (divu) darba dienu laikā. 
4.10. Pasūtītājs uzņemas pilnu atbildību par tām Biļetēm, kuras viņš ir saņēmis no Tirgotāja kā „Klienta Biļetes” jeb biļešu formas/ielūgumus, kuras Tirgotājs netirgo Patērētājiem (turpmāk “Klienta Biļetes”).
4.11. Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt sūdzību Tirgotājam nosūtot to uz e-pastu, kas norādīts Līgumā zemāk vai Tirgotāja sistēmā, par iespējamu Tirgotāja Līguma saistību neizpildi, tehnoloģijas jautājumiem, kas saistīti ar Tirgotāja sistēmu vai Biļešu tirdzniecību Tirgotāja interneta vietnē www.bilesuparadize.lv vai citiem Tirgotāja veiktajiem pasākumiem vai rīcību, kas ir tieši saistīta ar Pakalpojumu sniegšanu, un kas ietekmē Pasūtītāju.

5. Atlīdzība un norēķinu kārtība
5.1. Tirgotāja atlīdzība (turpmāk “Komisijas maksa”) par Biļešu pārdošanu tiek izteikta procentos no pārdoto Biļešu naudas apgrozījuma. Komisijas maksā ir ietverti visi ar Biļešu tirdzniecību un izgatavošanu saistītie izdevumi, kā arī visi LR nodokļi un nodevas.
5.2. Par Pasūtītājam izsniegtām Klienta Biļetēm tiek piemērota fiksēta maksa par vienu Tirgotāja izgatavoto un Pasūtītājam izsniegto Klienta Biļeti.
5.3. Pasūtītājs ar Tirgotāju var vienoties par papildus veicamajiem pakalpojumiem sadarbības ietvaros, piemēram, par reklāmas vai citiem pakalpojumiem.
5.4. Tirgotājam ir tiesības piemērot Komisijas maksu par pārdotajām Biļetēm, Klienta biļetēm un ielūgumiem arī Pasākumu atcelšanas gadījumā.
5.5. Norēķini Pušu starpā notiek saskaņā ar Līgumu.

6. Līgumslēdzēju pušu atbildība
6.1. Puses ir tiesīgas pārtraukt Līgumu pirms tā termiņa beigām, par to brīdinot otru pusi vismaz 30 dienas iepriekš.
6.2. Tirgotājs Līgumu var izbeigt nekavējoies, ja Pakalpojumu izbeigšanu pieprasa valsts iestāde uz likuma pamata, ja Pasūtītājs, izmantojot Tirgotāja interneta vietni www.bilesuparadize.lv, ir atkārtoti pārkāpis Līguma noteikumus, vai ja Pasūtītājam tiek pasludināta maksātnespēja.
6.3. Pasūtītājs ir atbildīgs par kļūdainu paziņojumu sniegšanu Pasākumu apmeklētājiem un sekām, kuras rodas šo paziņojumu rezultātā.
6.4. Pasūtītājs ir atbildīgs par patstāvīgi veiktajām Biļešu rezervācijām, darbībām Biļešu administrācijas portālā vai citām darbībām saistībā ar Biļešu tirdzniecību un sekām, kuras radušās šo darbību rezultātā.

7. Strīdu izskatīšana
7.1. Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties Līguma izpildes gaitā, iespēju robežās risināmas pušu savstarpējās sarunās.
7.2. Neatrisinātie strīdi un domstarpības izšķirami atbilstoši Latvijas Republikas likumiem Latvijas Republikas tiesā.

8. Nepārvarama vara
8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramas varas apstākļiem tiek atzīts notikums, kas atbilst  šādiem nosacījumiem:
8.1.1. no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt;
8.1.2. kuru Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt;
8.1.3. kas nav radies Puses vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ;
8.1.4. kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu.
8.2. Pie nepārvaramas varas apstākļiem arī pieskaitāmas stihiskas nelaimes, dabas katastrofas, kara darbības, avārijas, katastrofas, pandēmijas, epidēmijas, ieskaitot koronavīrusa infekcijas izplatīšanās, nemieri, valsts varas izdotie likumi un lēmumi, kas tieši ierobežo vai padara par neiespējamu Pušu saistību izpildi.
8.3. Nepārvaramas varas apstākļu pierādīšanas pienākums gulstas uz to Pusi, kura uz tiem atsaucas.
8.4. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem kā saistību izpildes apgrūtinājumu vai neiespējamības apstākli, par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot nepārvaramās varas apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā, skaitot no dienas, kurā šie apstākļi iestājušies.
8.5. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā Puses vienojas par Līguma noteikto saistību izpildes termiņu.
8.6. Ja kāda no Pusēm nepaziņo otrai pusei par nepārvaramas varas apstākļiem, tad tai jāatlīdzina otrai Pusei visi zaudējumi, kas radušies sakarā ar līguma saistību nepildīšanu.

9. Intelektuālā īpašuma tiesības
9.1. Visas intelektuālā īpašuma tiesības, kas pieder kādai no Pusēm, turpina tai piederēt. Līgums nemaina un neatceļ intelektuālā īpašuma tiesības.
9.2. Pasūtītājs atļauj Tirgotājam izmantot intelektuālā īpašuma objektus, kurus Pasūtītājs ir nodevis Tirgotājam Tirgotāja interneta vietnē www.bilesuparadize.lv, lai pārdotu Biļetes un reklamētu pasākumus. Pasūtītājs apstiprina, ka tam pieder autortiesības vai citas intelektuālā īpašuma tiesības uz konkrēto darbu vai saturu, vai ka tam ir cits tiesiskais pamats izmantot intelektuālā īpašuma objektu. Pasūtītājs nodrošina, ka intelektuālā īpašuma objekti, ko tas sniedz Tirgotājam publicēšanai interneta vietnē www.bilesuparadize.lv un citos Tirgotāja informācijas kanālos, nepārkāpj trešās puses intelektuālā īpašuma tiesības, un atbilst piemērojamiem likumiem, tostarp piemērojamajiem likumiem par patērētāju tiesību aizsardzību un reklāmu.
9.3. Pasūtītājs drīkst izmantot Tirgotāja preču zīmi (logotipu) tikai, lai informētu par Biļešu iegādi.

10. Citi noteikumi
10.1. Līgums ir spēkā noteiku laiku. Līguma darbības termiņš uzskatāms par pagarinātu uz vienu kalendāro gadu, ja Puse nav vienu mēnesi pirms līguma termiņa beigām rakstiski informējusi otru Pusi par līguma darbības pārtraukšanu.
10.2. Puses vienojas, ka strīdu vai pretrunu gadījumā par savstarpējiem norēķiniem noteicoša ir Tirgotāja Biļešu sistēmas Atskaite, kas pieejama Biļešu tirdzniecības administrācijas portālā.
10.3. Pasūtītājs nenorāda publiskā reklāmā citus Biļešu tirgotājus un tirdzniecības vietas, kā arī nesadarbojas ar citiem Biļešu izplatītājiem Pasākumos, kuros Biļešu izplatīšanu veic Tirgotājs.
10.4. Punkta 10.3. pārkāpuma gadījumā Tirgotājs ir tiesīgs nekavējoties pārtraukt Līgumu.
10.5. Puses ir tiesīgas grozīt vai izbeigt Līgumu, savstarpēji vienojoties.
10.6. Pēc “Noslēguma dokumentu” saņemšanas un norēķinu veikšanas pretenzijas netiek pieņemtas.
10.7. Līgumattiecības par pabeigtām atzīstamas pēc tam, kad Puses izpildījušas savstarpējās saistības.

11. Datu apstrāde
11.1. Ja Līguma ietvaros tiek iegūti dokumenti vai informācija, kas satur vai var saturēt fizisko personu datus (turpmāk “Datus”), Puses ir tiesīgas apstrādāt no otras Puses iegūtos datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības Datu apstrādei un aizsardzībai. Veicot Datu apstrādi, katra Puse ir atbildīga par Datu apstrādes nodrošināšanu saskaņā ar Līgumu un normatīvajos aktos noteikto. Katrai Pusei ir pienākums Līguma ietvaros īstenot atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu un spētu uzskatāmi parādīt, ka Datu apstrāde notiek saskaņā ar Datu apstrādi regulējošiem normatīviem aktiem.
11.2. Līguma ietvaros Puses Datu apstrādi veic saskaņā ar 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.
11.3. Apstrādājot personas datus, Puses nodrošina tikai pilnvarotu personu piekļūšanu pie tehniskajiem resursiem, kas tiek izmantoti personu datu apstrādei un aizsardzībai (tajā skaitā pie personas datiem).
11.4. Ja Līguma izpildes ietvaros viena Puse nodod otrai Pusei Datus, tad Puse, kura nodod Datus, ir atbildīga par nodoto Datu pareizību un to, ka tā ir tiesīga nodot Datus otrai Pusei. Puse papildina vai izlabo Datus, izbeidz attiecīgās Puses nodoto datu apstrādi vai iznīcina tos, ja nodotie Dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi vai pretlikumīgi apstrādāti. Līguma izpildes ietvaros saņemtos Datus Puses apņemas neuzglabāt ilgāk, kā tas nepieciešams mērķim, kam tie ir nodoti, un pēc Līgumā noteiktā mērķa sasniegšanas apņemas dzēst saņemtos Datus no savām informācijas sistēmām visātrākajā iespējamajā laikā.
11.5. Puses vienojas, ka gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek saukta pie atbildības par fizisko personu datu aizsardzības pārkāpumu, ko izdarījusi otra Puse, vainīgā Puse, ciktāl tā ir atbildīga par pārkāpumu, atlīdzina izmaksas, maksājumus, kaitējumu, izdevumus vai zaudējumus, kurus tā nodarījusi savas darbības vai bezdarbības rezultātā.